ŠTO NAKON LEGALIZACIJE?

Legalizirali se svoju nekretninu, a ona nije točno obilježena i evidentirana u katastru i zemljišniku?

Ukoliko ste dobili Rješenje o izvedenom stanju za završenu građevinu, sljedeći korak je evidentiranje građevine u katastarskom i zemljišno-knjižnom operatu. Upis u katastar i zemljišne knjige odvojena je procedura od same legalizacije, tako da te dvije procedure ne treba poistovjećivati.  Za potrebe evidentiranja građevine u katastru i zemljišnim knjigama potreban Vam je Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama i drugim građevinama.

Geodetski elaborat za evidentiranje građevine može se izraditi ako je u katastru formirana građevna (katastarska) čestica za građevinu koja se evidentira ili ako je već potvrđeni parcelacijski elaborat za formiranje navedene građevne čestice. Geodetskom elaboratu obavezno se prilažu akti temeljem kojih su se te građevine mogle graditi. Ako takvi akti ne postoje u katastar će se upisati izgrađeno zemljište tj. u katastru će se evidentirati samo površina ispod građevine koja je izgrađena te će se o tome obavijestiti građevinska inspekcija. Nakon što građevina bude evidentirana u katastru po službenoj dužnosti provodi se promjena i u zemljišnoj knjizi.