stručni geodetski poslovi za POTREBE PROSTORNOG UREĐENJA

Pod obavljanjem stručnih geodetskih poslova za potrebe prostornoga uređenja podrazumijeva se pružanje usluga izrade geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornoga uređenja te pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe prostornoga uređenja.