PARCELACIJSKI I DRUGI GEODETSKI ELABORATI

Parcelacijski i drugi geodetski elaborati su stručni i detaljni prikazi neke promjene na zemljištu. Takve elaborate za građane izrađuju ovlaštene geodetske tvrtke, a oni su osnova za mijenjanje podataka na katastarskom planu i u posjedovnim listovima. Pomoću takvog elaborata može se npr. formirati građevna čestica ili upisati kuća. Kada formira katastarsku česticu ili upiše kuću, katastarski ured o tome obavještava zemljišnoknjižni odjel koji takvu katastarsku promjenu po službenoj dužnosti provodi u zemljišnoj knjizi.

Sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, NN 124/10) nositelji prava na nekretninama dužni su u roku od 30 dana od dana nastale promjene prijaviti nadležnome područnom uredu za katastar, odnosno uredu Grada Zagreba, svaku promjenu na nekret­ninama koja utječe na podatke upisane u katastar nekretnina.

Katastarski uredi zaduženi su za vođenje evidencije u kojoj se pohranjuju opisi vaših nekretnina. Katastarska evidencija je javna i svatko može zahtijevati uvid u nju. Pisani podaci katastra dostupni su i putem interneta.

Za vođenje zemljišnih knjiga nadležan je zemljišnoknjižni sud. Postupak upisa u zemljišnu knjigu pokreće se na prijedlog stranke, a sud odlučuje bez rasprave i saslušanja stranaka.
Kupnjom nekretnine i potpisivanjem kupoprodajnog ugovora ne stječe se automatizmom pravo vlasništva. Potrebno je upisati svoje pravo u zemljišne knjige. Prema stanju zemljišne knjige prethodno utvrdite koje sve isprave trebate dostaviti zemljišnoknjižnom sudu radi upisa svojih prava u zemljišne knjige. Upisom u zemljišne knjige stječete pravo vlasništva. Odluka suda temelji se na utvrđenom stanju u zemljišnoj knjizi u trenutku podnošenja prijedloga i isprava koje su stranke priložile i na temelju kojih predlažu upis prava u zemljišne knjige.

Ne zaboravite: samo uredni papiri u katastru i zemljišnim knjigama su “čisti papiri” i jamče vlasništvo!