ELABORATI EVIDENTIRANJA GRAĐEVINA

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu vrši se geodetskim elaboratom za evidentiranje podataka o zgradama kojeg izrađuje ovlašteni geodet., stoga ako građevina na vašoj katastarskoj čestici nije evidentirana u katastru (niti upisana u posjedovni i vlasnički list) treba se obratiti ovlaštenoj geodetskoj tvrtci. Geodetskom elaboratu obavezno se prilažu dokumenti temeljem kojih se građevina mogla izgraditi. Ako ti dokumenti ne postoje, u katastar će se evidentirati izgrađeno zemljište tj. u katastru će se evidentirati samo površina ispod građevine, o čemu će katastar obavijestiti građevinsku inspekcija, a u vlasničkom listu će se evidentirati napomena da za predmetnu zgradu nije dostavljena dozvola za uporabu građevine. Nakon što građevina bude evidentirana u katastru po službenoj dužnosti promjena se provodi i u zemljišnoj knjizi. Ukoliko u katastru i zemljišniku nije formirana katastarska čestica za građevinu koja se evidentira, što je čest slučaj, geodetskom elaboratu za evidentiranje građevine prethodi izrada parcelacijskog elaborata za formiranje spomenute katastarske (građevne) čestice. Objekte i sve promjene koji se na njima izvode je, osim zakonske obveze, nužno evidentirati zbog kupnje ili prodaje (“čisti” papiri), etažiranja ili uspostavljanja vlasništva nad određenim dijelom zgrade i u svrhu uspostavaljanja hipoteke na predemtnu nekretninu u slučaju podizanja hipotekarnog kredita.