GEODETSKA SKICA ZA TUŽBU

GEODETSKA SKICA ZA TUŽBU

Geodetska skica za tužbu koristi se kao podloga u pravnom postupku na temelju koje se rješava stanje u zemljišnoj knjizi između jedne ili više stranaka. U našem pravnom sustavu, koji nakon smrti ostavitelja ostavinu ostavlja kao zajedničku imovinu nasljednika, a ne stvarnim nasljednicima – neovisno da li će se svakome od njih predati određeni dijelovi čestice u samovlasništvo ili će im biti predane u suvlasništvo, česta je upotreba Geodetske skice za tužbu. Ona je nužna u postupku kada je predmet tužbe udio u trenutno evidentiranoj čestici,  gdje je kod nas još uvelike prisutna neusklađenost katastarske – zemljišnoknjižne evidencije i pravog stanja na terenu. Geodetsku skicu za tužbu naručuju oštećene stranke koje žele urediti papire u katastru i zemljišnoj knjizi, te tako zajamčiti svoje pravo vlasništva. Geodetska skica precizno i jasno predočava narav, namjenu i površinu dijela terena koji je u pitanju, a temeljem nje se po ishodovanju presude, u negrađevinskim i neizgrađenim građevinskim područjima, izrađuje parcelacijski elaborat u svrhu parcelacije ili spajanja zemljišta.

GEODETSKA SKICA ZA RJEŠAVANJE IMOVINSKOPRAVNIH POSLOVA

GEODETSKA SKICA ZA RJEŠAVANJE IMOVINSKOPRAVNIH POSLOVA

Geodetska skica za rješavanje imovinskopravnih poslova služi kao vjeran prikaz stanja na terenu u vrijeme snimanja, koji će se koristiti pri izvođenju imovinskopravnih poslova. Ona se koristi kako bi se jasno predočile i prikazale čestica ili čestice u pitanju, da bi time sve stranke u postupku imale jasnu sliku novog odnosa. Geodetska skica za rješavanje imovinskopravnih poslova je koristan alat za predstavljanje bilo kakvog dijela terena, bilo za kupoprodaju, najam ili zalog. Ovdje je bitno napomenuti da postojeći katastarski planovi i dostupne kartografski podaci često variraju po kvaliteti i točnosti, a kako bi se osigurala točna, a time i pravedna transakcija i zadovoljnosti svih uključenih stranaka neophodna je geodetska skica temeljena na novoj geodetskoj izmjeri.

GEODETSKA SKICA ZA INTERNU DIOBU

GEODETSKA SKICA ZA INTERNU DIOBU

Geodetska skica za internu diobu služi za diobu katastarske čestice kada ona nije dopuštena postojećim prostorno – planskim uvjetima ili u slučaju da se čestica želi samo interno podijeliti među suvlasnicima. U ovim slučajevima suvlasnici posjeduju djelove određene čestice tj. suvlasničke udjele na istoj, a koji su jasno definirani na terenu. Geodetska skica za internu diobu, kao produkt geodetske izmjere terena i vjeran prikaz stanja na terenu u vrijeme snimanja, je nužna kako bi suvlasnici odredili međusobnu podjelu i granice. Tako slijedi da, iako čestica što se tiče zemljišne knjige i katastarskog operata ostaje jedna i nepodijeljena, među suvlasnicima je ona ugovorom jasno podijeljena onako kako je prikazano na geodetskoj skici za internu diobu.

ETAŽIRANJE ZGRADA

ETAŽIRANJE ZGRADA

Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad Vašim stanom i njemu pripadajućim dijelovima. Ukoliko ste vlasnik stana u nekoj zgradi koja nije etažirana, Vi ste ustvari vlasnik jednog nedefiniranog dijela te zgrade te nije potpuno jasno koji je dio zgrade u Vašem vlasništvu. Jedini pravni dokaz o tome da ste Vi vlasnik stana, poslovnog prostora ili neke druge nekretnine je izvadak iz zemljišne knjige, a pravo vlasništva na navedenom se ne može upisati u zemljišnu knjigu dok zgrada nije etažirana.

LEGALIZACIJA BESPRAVNO IZGRAĐENIH ZGRADA

LEGALIZACIJA BESPRAVNO IZGRAĐENIH ZGRADA

Postupak legalizacije započinje podnošenjem zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nadležnom upravnom odjelu koji izdaje akte za gradnju na području na kojem se građevina nalazi. Zahtjevu je potrebno priložiti određenu dokumentaciju koja ovisi o kategoriji u koju građevina pripada. Sve su građevine razvrstane u 4 kategorije prema složenosti i veličini i to cijele građevine a ne samo njenog nelegalnog dijela. Npr. Obiteljska kuća površine 100 m2 s nelegalnom dogradnjom od 50 m2 ubraja se u skupinu do 400 m2 jer se zbraja i nelegalni i legalni dio građevine.

Prva stanica u prikupljanju dokumentacije treba biti Katastar. Ako je građevina ucrtana u katastarski plan onakva kakva je izgrađena nije potrebno tražiti geodetsku snimku. Katastarski plan odnosno geodetska snimka podloga su za izradu ostale dokumentacije.

Legalizirati se mogu nove građevine i rekonstrukcije postojećih ako su vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. Za one građevine koje su bespravno sagrađene ili rekonstruirane nakon toga datuma potrebno se obratiti lokalnom upravnom tijelu nadležnom za izdavanje dozvola za gradnju radi provjere mogućnosti reguliranja statusa građevine prema Zakonu o gradnji.