SNIMKE I GEODETSKI ELABORATI JAVNIH I NERAZVRSTANIH CESTA

Da bi se javna ili nerazvrstana cesta koja nije upisana u zemljišne knjige mogla u njih upisati, kao javno dobro u općoj uporabi i neotuđivo vlasništvo Republike Hrvatske, odnosno neotuđivo vlasništvo jedinice lokalne samouprave, potrebno je izraditi snimku izvedenog stanja.

Snimkom izvedenog stanja javne ili nerazvrstane ceste i njezinom usporedbom s katastarskim česticama koje su evidentirane na katastarskom planu utvrđuje se da li je cesta izvedena unutar katastarske čestice koja postoji na katastarskom planu ili je za evidentiranje potrebno izraditi geodetski elaborat.

Geodetski elaborat izvedenog stanja javne ili nerazvrstane ceste izrađuje se tako da se jednim elaboratom formira jedinstvena katastarska čestica na kojoj je cesta izvedena unutar jedne katastarske općine.

Snimku i geodetski elaborat izvedenog stanja izrađuje, u svojstvu odgovorne osobe, ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja u pravnoj osobi registriranoj za obavljanje stručnih geodetskih poslova i koja ima suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova.